Lov for
Glitre Offroad
Stiftet 31/12 1996
 
§1 Formål
Glitre Offroad har som formål å øke medlemmenes fysiske og psykiske velvære. Klubben skal bidra til sosialt samhold og enestående naturopplevelser for sine medlemmer.
 
§2 Organisatorisk tilhørighet
Glitre Offroad skal drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, og klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets.
Klubben er medlem av Norges cykleforbund.
Klubben hører hjemme i Lier kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.
 
§3 Medlemmer
Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i Klubben er først gyldig og regnes fra den dagen første kontingent er betalt.
 
§4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
 
§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem i Klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
§6 Tillitsvalgtes godtgjørelser
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.
Dersom tillitsvalgte skal ha utbetalt godtgjørelse
(tapt arbeidsfortjeneste og annen godtgjøring av arbeid for klubben) må dette forhåndsgodkjennes av årsmøtet.
 
§7 Inhabilitet
  For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.
 
§8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11
 
§9 Årsmøtet
Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller gjennom media / Glitre nærtv. Forslag skal fremmes skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall medlemmer som er tilstede. For å være gyldige, må vedtak være fattet med et flertall av de avgitte stemmene. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 
§10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av Klubben.
 
§11 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
§12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
Behandle klubbens årsmelding.
Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingent.
Vedta klubbens budsjett.
Velge : år 1
Formann for 2 år
Nestleder for 2 år
Styremedlem for 2 år
Velge : år 2
Kasserer for 2 år
Sekretær for 2 år
Varamedlem 1 for 2 år
Varamedlem 2 for 2 år
Velges årlig
Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet. 2 stk. personer for revisjon av regnskapet.
 
§13 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller en tredjedel av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinære årsmøter og med minst 14 dagers varsel. Det kan kun behandles den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
 
§14 Styret
Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal søke å løse klubbens formål, jfr. §1.
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, og styremedlem, alle valgt av klubbens årsmøte.
Styret skal: Iverksette årsmøte og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser. Representere klubben utad. Forestå klubbens daglige ledelse og ivareta klubbens interesser overfor offentligheten og samarbeidspartnere. Styret holder møte når lederen bestemmer eller et flertall av medlemmene forlanger det. Styret er vedtaksfør når et flertall av medlemmene er tilstede. Alle vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør lederen ved dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
Styrets arbeid
Leder
Lederen har den daglige ledelsen av klubben og skal anvise alle utbetalinger, lede styrets forhandlinger og lagets møter.
Nestleder
Nestlederen skal støtte lederen i sine gjøremål og overta ledelsen ved styremøter der lederen ikke er til stede.
Sekretær
Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.Videre i samråd med leder føre lagets korrespondanse og være klubbens arkivar.
Kasserer
Kassereren skal føre klubbens regnskap og medlemsregister.
Regnskapet skal framlegges for revisor/er for godkjenning senest
4 uker før årsmøtet.
Styremedlem
Skal møte på styremøter.
 
§15 Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent.
§16 kan ikke endres
 
§16 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall,
innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje må, vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.
Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.
 
§17 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig
 
§18 Klubbens farger
Klubbens farger skal være blå trøyer / skjorter, sorte bukser.
 
Tranby 26. mars 2001